STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Quyền lợi cổ đông: STB - 21/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 25/4/2013.

 

Ngày 06/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 205/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 21/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng                               : 25/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện      :  Ngày 25/04/2013

Địa điểm thực hiện  : Trung tâm Hội nghị White Palace, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013
  • Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị năm 2012
  • Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát
  • Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015
  • Phương án phân phối lợi nhuận
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược