STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Giao dịch liên quan: STB – Chồng Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 50.160 CP

Thời gian thực hiện từ ngày 6/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Tô Thanh Hoàng

Mã chứng khoán: STB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 50.617 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Quách Thanh Ngọc Thủy

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chồng

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.610 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 07 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 4/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,9 -0,5 (-1,4%) 2,67,0
HSX8.847,6 +8.821,8 (34.193,1%) 2,20,0
HSX61.931,8 +61.907,4 (253.718,7%) 2,59,0
HSX230.031,5 +230.017,5 (1.637.134,9%) 2,36,9
HSX35.389,8 +35.354,7 (100.725,6%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.603,9 (352.229,5%) 3,24,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,415,0
HNX8,0 -0,2 (-2,4%) -2,0-3,3
HSX238.878,8 +238.867,8 (2.171.525,7%) 2,49,5
HSX35.389,7 +35.361,8 (126.744,9%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược