STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Quyền lợi cổ đông: STB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung xin ý kiến: Bẩu bổ sung Thành viên HĐQT.

Ngày 25/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 59/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung lấy ý kiến: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần bầu cử bổ sung

Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/02/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,2 -0,8 (-2,2%) 2,67,0
HSX716.636,5 +716.607,2 (2.445.758,2%) 2,20,0
HSX176.947,5 +176.922,3 (702.072,5%) 2,59,0
HSX88.473,7 +88.459,8 (634.120,4%) 2,36,9
HSX345.047,4 +345.010,9 (945.235,4%) 2,10,0
HSX8.847,6 +8.824,3 (37.872,5%) 3,24,3
HNX7,3 -0,2 (-2,7%) 0,415,0
HNX8,3 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX106.168,4 +106.157,0 (931.202,0%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.210,6 (166.832,3%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược