STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Quyền lợi cổ đông: STB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung xin ý kiến: Bẩu bổ sung Thành viên HĐQT.

Ngày 25/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 59/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung lấy ý kiến: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần bầu cử bổ sung

Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/02/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX468.910,4 +468.875,8 (1.355.132,5%) 2,20,0
HSX115.015,9 +114.991,1 (462.740,8%) 2,59,0
HSX442.368,1 +442.354,2 (3.182.404,6%) 2,36,9
HSX88.474,0 +88.437,0 (239.342,4%) 2,10,0
HSX743.178,5 +743.157,3 (3.513.746,1%) 3,24,3
HNX9,7 +0,1 (1,0%) 0,415,0
HNX8,1 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX238.878,9 +238.865,4 (1.769.373,0%) 2,49,5
HSX477.757,7 +477.728,8 (1.653.041,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược