STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HSX)

Quyền lợi cổ đông: STB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung xin ý kiến: Bẩu bổ sung Thành viên HĐQT.

Ngày 25/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 59/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung lấy ý kiến: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần bầu cử bổ sung

Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/02/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 2.700,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.025,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 10.740,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược