ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Công bố thông tin: Tình hình quản trị năm 2012 của ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 Trong năm 2012 Công ty ban hành 08 nghị quyết Hội đồng quản trị và có sự thay đổi về nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồ Thanh Huy – Thành viên BKS đã từ nhiệm từ ngày 8/5/2012 và bổ nhiệm ông Hứa Đức Huy và bà Cái Kim Thoa làm Thành viên HĐQT.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược