ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Quyền lợi cổ đông: ST8 thông qua trả cổ tức đợt 2/2012

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) thống nhất thanh toán cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian thanh toán trong quý IV/2012 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.386,3 (791.506,9%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược