ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Giao dịch liên quan: Vợ Phó Chủ tịch ST8 không mua hết cổ phiếu

Vợ ông Yng Cam Meng – Phó Chủ tịch HĐQT của ST8 mới mua 4.620 cổ phiếu trong tổng số 50.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Phạm Thị Mai Duyên

Mã chứng khoán: ST8

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.862.725 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Yung Cam Meng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng CP đã mua: 4.620 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  3.867.345 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/9/2012 đến ngày 18/9/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược