SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Chủ tịch đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ 05/07/2012 đến 03/08/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Khắc Hùng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 396.500 CP (tỷ lệ 19,82%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng quyền sở hữu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/07/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/08/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.687,7 (249.826,4%) 0,0-327,7
HSX265.421,2 +265.377,6 (608.664,3%) 5,76,9
UPCOM8,0 0,0 (0,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX64,6 +2,4 (3,9%) -0,9-4,0
UPCOM2,7 +0,2 (8,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược