SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Chủ tịch đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ 05/07/2012 đến 03/08/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Khắc Hùng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 396.500 CP (tỷ lệ 19,82%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng quyền sở hữu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/07/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/08/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.229,9 (631.855,3%) 0,0-327,7
HSX88.474,1 +88.429,5 (198.272,3%) 5,76,9
UPCOM0,0 -8,2 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX51,2 +4,6 (9,9%) -0,9-4,0
UPCOM2,0 +0,2 (11,1%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược