SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 06/06/2012 đến ngày 02/07/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Khắc Hùng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 366.500 CP (tỷ lệ 18,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng quyền sở hữu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/07/2012.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược