SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 27/03/2012, CTCP Sara Việt Nam (SRA) sẽ thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012

 

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012

 

3.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

 

-         Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau

 

-    Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.229,9 (631.855,3%) 0,0-327,7
HSX88.474,1 +88.429,5 (198.272,3%) 5,76,9
UPCOM0,0 -8,2 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX51,2 +4,6 (9,9%) -0,9-4,0
UPCOM2,0 +0,2 (11,1%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược