SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 27/03/2012, CTCP Sara Việt Nam (SRA) sẽ thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012

 

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012

 

3.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

 

-         Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau

 

-    Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.687,7 (249.826,4%) 0,0-327,7
HSX265.421,2 +265.377,6 (608.664,3%) 5,76,9
UPCOM8,0 0,0 (0,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -10,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX64,6 +2,4 (3,9%) -0,9-4,0
UPCOM2,7 +0,2 (8,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược