SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Cổ đông lớn đã bán 4.600 CP

Ông Trần Thái Hùng – Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (SRA) đã mua 600 CP, đã bán 5.200 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thái Hùng

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 159.500 CP (tỷ lệ 7,98%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 360.500 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.200 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 154.900 CP (tỷ lệ 7,74%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường không thuận lợi

Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 10/02/2012.

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX247.726,2 +247.719,3 (3.595.344,8%) 0,0-327,7
HSX371.589,6 +371.546,6 (864.061,7%) 5,76,9
UPCOM0,0 -7,9 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX50,0 -2,6 (-4,9%) -0,9-4,0
UPCOM1,9 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược