SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Cổ đông lớn đăng ký mua 360.500 CP và bán 150.000 CP

Ông Trần Thái Hùng là cổ đông lớn của Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam (SRA) đã đăng ký mua ròng 210.500 CP từ ngày 12/12/2011 đến 10/02/2012

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thái Hùng

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 159.500 CP (tỷ lệ 7,98%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 360.500 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/02/2012


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược