SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: cổ đông lớn đã mua mua ròng 37.600 CP

Ông Trần Thái Hùng là cổ đông lớn của Công ty Cổ Phần Sara Việt Nam (SRA) đã mua ròng 37.600 CP từ ngày 29/09 – 25/11/2011

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thái Hùng

Mã chứng khoán: SRA

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 121.900 CP (tỷ lệ 6,1%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 120.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 368.100 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 48.600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 159.500 CP (tỷ lệ 7,98%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không nêu lí do

Ngày bắt đầu giao dịch: 29/09/2011

Ngày kết thúc giao dịch: 25/11/2011


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược