SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: SPI - Ông Bùi Đức Toàn trở thành cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 146.500 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Đức Toàn

- Mã chứng khoán: SPI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 77.500 CP (tỷ lệ 3,1%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 69.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 146.500 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,86%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/03/2013.
 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,9 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,4 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX17.694,9 +17.680,5 (123.209,1%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,2 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX265.420,9 +265.415,9 (5.318.955,1%) 0,827,4
HNX0,0 -41,5 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược