SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: SPI có thêm 01 cổ đông lớn

Bà Lê Thị Dung đã mua vào 50.400 CP SPI và trở thành cổ đông lớn.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Dung

Mã chứng khoán: SPI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 106.300 CP (tỷ lệ 4,25%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.700 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,27%

Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/12/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,3 +0,2 (6,5%) 0,410,8
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,0 -0,1 (-0,2%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược