SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

Giao dịch liên quan: SPI - Con trai Giám đốc đã bán 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Giang

Mã chứng khoán: SPI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Quế Lâm

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20.000 CP (tỷ lệ 0,8%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.834,8 (69.565,3%) 8,75,4
UPCOM10,5 -0,5 (-4,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX115.015,7 +115.013,2 (4.564.015,1%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược