SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: SJ1 - 26/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Thủy sản số 1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu có được 01quyền biểu quyết);

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.

          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,7 (81.821,0%) 2,88,8
HSX35.389,8 +35.351,8 (93.031,1%) 8,94,7
HSX176.947,3 +176.937,2 (1.751.853,5%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,2 (211.055,1%) 2,38,5
HSX778.567,9 +778.549,3 (4.185.748,8%) 1,08,4
HSX0,1 -10,9 (-98,9%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược