SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: SJ1 - 26/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Thủy sản số 1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu có được 01quyền biểu quyết);

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.

          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược