SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: SJ1 - 26/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Thủy sản số 1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu có được 01quyền biểu quyết);

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến: Từ 13/04/2013 đến 20/04/2012.

          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.

          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành Thông báo sau.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.834,6 (68.485,2%) 2,88,8
HSX17.695,2 +17.651,8 (40.719,3%) 8,94,7
HSX212.337,0 +212.304,0 (643.345,4%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,2 (951.229,9%) 2,38,5
HSX690.094,4 +690.064,0 (2.269.947,3%) 1,08,4
HSX460.062,8 +460.052,2 (4.340.115,3%) 0,712,2
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 1,12,9
UPCOM0,7 +0,1 (16,7%) -36,90,0
1