SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Công bố thông tin: SJ1 báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP Thủy sản số 1 (SJ1) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012, HĐQT tiến hành họp và ban hành 08 Nghị quyết  liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT hiện đang nắm giữ 31.010 CP, chiếm tỷ lệ 0,81%.

Về nhân sự công ty: Năm 2012, Thành viên HĐQT có sự thay đổi như sau: Chấp thuận đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm: Ông Tetsuji Totsune và Bà Hoàng Thị Minh Hòa.
 
Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược