SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Quyền lợi cổ đông: SHS - 1/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 4/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến trong tháng 4/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.778,9 +70.775,6 (2.144.715,5%) 0,416,8
HSX353.894,5 +353.887,3 (4.915.101,0%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX141.557,9 +141.546,9 (1.286.789,7%) -0,4-11,6
HNX12,3 -0,3 (-2,4%) 0,619,1
HSX141.557,9 +141.547,4 (1.348.070,1%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX460.063,3 +460.007,4 (822.911,3%) 2,68,1
HNX12,7 -0,1 (-0,8%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược