SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHS báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) báo cáo quản trị năm 2012.

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 06 lần và Ban hành 31 Quyết định, ký phê duyệt 34 Tờ trình của Ban TGĐ liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, tại phiên họp thường niên 2012 ngày 06/04/2012, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Nguyễn Văn Lê – Người đại diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tại SHS - đã thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/8/2012. 

Báo cáo quản trị chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược