SHN

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

BCTC soát xét: SHN bị lưu ý khoản cho Công ty Beta BQP vay

Ngoài ra, một vấn đề khác được lưu ý là kiểm toán không đánh giá được khả năng thu hồi của toàn bộ công nợ liên quan Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2012. Đồng thời, công ty công bố báo cáo soát xét của riêng công ty mẹ.

Tại báo cáo soát xét của riêng công ty mẹ, mức lỗ 6 tháng không đổi so với trước soát xét, là 85,77 tỷ đồng. Cùng kỳ công ty lãi 11,08 tỷ đồng.

Vấn đề lớn nhất của Báo cáo soát xét là đơn vị kiểm toán dành 2 trang để đưa ra ý kiến, lưu ý người đọc báo cáo về những vấn đề của công ty:

  • Vấn đề về khoản cho Công ty Beta BQP vay
  • Kiểm toán không đánh giá được khả năng thu hồi của toàn bộ công nợ liên quan Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân.

Tính đến ngày 30/06/2012, tổng công nợ ngắn hạn là 328.707.607.209 đồng, tổng tài sản ngắn hạn là 309.344.625.887 đồng trong đó các khoản phải thu liên quan đến Công ty Cổ phần Beta BQP và Ông Nguyễn Anh Quân là 238.000.000.000 đồng đã quá hạn thanh toán, Công ty đã trích lập dự phòng số tiền là 119.000.000.000 đồng; lỗ lũy kế tính đến ngày 30/06/2012 là 210.756.460.482 đồng.

Với tình hình tài chính như trên, khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc phần lớn vào khả năng thu hồi khoản công nợ liên quan đến Công ty Cổ phần Beta BQP và Ông Nguyễn Anh Quân cũng như khả năng thu xếp thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty.

Toàn văn ý kiến kiểm toán Trang 1, Trang 2 


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 970,01 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược