SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHB - 27/2 ngày ĐKCC tổ chức ĐHC thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHB của NHTP Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hà Nội. SHB sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau.

          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX291.963,2 +291.928,6 (843.724,4%) 2,20,0
HSX274.268,4 +274.243,7 (1.110.298,4%) 2,59,0
HSX141.557,9 +141.544,0 (1.018.302,2%) 2,36,9
HSX230.031,7 +229.995,4 (633.596,3%) 2,10,0
HSX831.652,1 +831.631,1 (3.960.147,9%) 3,24,3
HNX9,6 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX8,0 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX477.757,6 +477.744,1 (3.552.000,9%) 2,49,5
HSX752.025,9 +751.996,9 (2.593.092,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược