SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHB báo cáo quản trị công ty năm 2012

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012

Trong năm 2012, HĐQT tiến hành họp và ban hành 30 Nghị quyết  liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

 

STT

Số Nghị quyết

Thời gian

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT

30/01/2012

Thu hồi và bãi bỏ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 09/11/2011 do HĐQT ban hành về việc mở Chi nhánh SHB Sóc Trăng tại tỉnh Sóc Trăng

2

02/NQ-HĐQT

01/02/2012

Mở chi nhánh SHB Sóc Trăng tại tỉnh Sóc Trăng

3

03/NQ-HĐQT

23/02/2012

Thống nhất kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

4

04/NQ-HĐQT

23/02/2012

Sử dụng giấy tờ có giá để đảm bảo cho các khoản vay của SHB

5

05/NQ-HĐQT

14/03/2012

Lùi kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

6

06/NQ-HĐQT

26/03/2012

Mở chi nhánh SHB Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang

7

07/NQ-HĐQT

28/03/2012

Kéo dài thời hạn cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng

8

08/NQ-HĐQT

11/04/2012

Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20

9

09/NQ-HĐQT

12/04/2012

Thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT, Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2012-2017

10

10/NQ-HĐQT

25/04/2012

Đề cử nhân sự bổ sung bầu HĐQT , Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2012-2017

11

11/NQ-HĐQT

07/05/2012

Sử dụng tài sản cố định để đảm bảo cho các khoản huy động từ nguồn phát hành kỳ phiếu của SHB

12

12/NQ-HĐQT

15/05/2012

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Lào Cai

13

13/NQ-HĐQT

15/05/2012

Cấp tín dụng đối với một số khách hàng của SHB

14

14/NQ-HĐQT

25/05/2012

Ủy quyền ký Hợp đồng mua bán kỳ phiếu, Hợp đồng thế chấp và các văn kiện có liên quan đến giao dịch mua bán kỳ phiếu

15

15/NQ-HĐQT

14/06/2012

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Bắc Ninh

16

16/NQ-HĐQT

23/06/2012

Phê duyệt nội dung Bản cáo bạch và Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng để thực hiện Giao dịch sáp nhập HBB vào SHB

17

17/NQ-HĐQT

29/06/2012

Cử người đại diện SHB quản lý phần vốn của Công ty CP Đầu tư, Tư vấn, Dịch vụ Hồ Mây tại Công ty CP Thủy sản Bình An

18

18/NQ-HĐQT

05/07/2012

Thống nhất phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phát hành hết khi phát hành cổ phiếu để thực hiện Giao dịch sáp nhập HBB vào SHB

19

19/NQ-HĐQT

28/8/2012

Phê duyệt phương án xử lý đối với cổ phiếu chưa phát hành hết

20

20/NQ-HĐQT

29/8/2012

Áp dụng định mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

21

21/NQ-HĐQT

29/8/2012

Áp dụng định mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

22

22/NQ-HĐQT

11/9/2012

Xác định loại chứng khoán và lưu ký

23

23/NQ-HĐQT

25/10/2012

Quản lý phần vốn góp của SHB tại công ty cổ phần thủy sản Bình An

24

24/NQ-HĐQT

25/10/2012

Xử lý tồn đọng từ các khoản ủy thác đầu tư của HBB trước khi sáp nhập liên quan đến Công ty cổ phần thủy sản Bình An

25

25/NQ-HĐQT

25/10/2012

Đề cử các cá nhân tham gia vào Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy sản Bình An

26

26/NQ-HĐQT

6/11/2012

Xác định loại chứng khoán lưu ký (của Deutsche Bank)

27

27/NQ-HĐQT

30/11/2012

Thay đổi tên và địa điểm đặt Trụ sở chi nhánh SHB Hàn Thuyên

28

28/NQ-HĐQT

14/12/2012

Thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Lào

29

29/NQ-HĐQT

14/12/2012

Thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Campuchia

30

30/NQ-HĐQT

14/12/2012

Cử người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TNHH một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Lào

31

31/NQ-HĐQT

14/12/2012

Cử người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TNHH một thành viên Sài Gòn - Hà Nội Campuchia

32

32/NQ-HĐQT

28/12/2012

Điều chỉnh mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát


Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược