SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Niêm yết bổ sung: 26/10, SHB chính thức giao dịch 405 triệu CP

Ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 26/10/2012.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: SHB

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 405.000.000 cổ phiếu (Bốn trăm linh năm triệu cổ phiếu)

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 4.050.000.000.000 đồng (Bốn nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 886.579.547  cổ phiếu (Tám trăm tám mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 8.865.795.470.000 đồng (Tám nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)

Ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 26/10/2012.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược