SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: SGD - Peter Eric Dennis tăng tỷ lệ sở hữu lên 7,49%

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis

- Mã chứng khoán: SGD

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 215.400 CP (tỷ lệ 6,42%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 36.100 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 251.500 CP (tỷ lệ 7,49%)

- Lý do thay đổi sở hữu: mua cổ phiếu

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -8,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -27,3 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,7 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,1 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,3 +0,1 (4,5%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,3 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược