SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: SGD - Peter Eric Dennis trở thành cổ đông lớn

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 180.400 CP.

 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis

- Mã chứng khoán: SGD

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 180.400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 180.400 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,38%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/02/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,5 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -38,5 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -15,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX16,8 -0,1 (-0,6%) 2,83,6
HNX17,4 +0,2 (1,2%) 3,43,2
HNX1,9 -0,1 (-5,0%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,8 (-100,0%) 2,63,1
HNX11,2 -0,9 (-7,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược