SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Nghị quyết HĐQT: SGD trình kế hoạch mua 30% vốn làm cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Sách giáo dục tại TPHCM (SGD) vừa thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 29/3/2013.

+Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông 2012 vào ngày 29/3/2013

+Thống nhất lấy ý kiến  biểu quyết của cổ đông về các vấn đề:

  • Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012, cổ tức năm 2012, kết quả tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012, báo cáo của Ban kiểm soát 2012.
  • Kế hoạch SX-KD năm 2013 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức), đơn giá tiền lương – thù lao cho HĐQT và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2013.
  • Mua bổ sung cổ phiếu quỹ 30% trên tổng số cổ phiếu đã phát hành.
  • Triển khai xây văn phịng Cơng ty tại số 363 đường Hưng Phú, Quận 8 và xây kho tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX15,9 +0,1 (0,6%) 3,43,2
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược