SGD

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (HNX)

Cổ phiếu quỹ: SDG đã mua 200.000 cổ phiếu quỹ

Sau giao dịch, số cổ phiếu quỹ CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD) nắm giữ tăng lên 781.400 CP

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM

Mã chứng khoán: SGD

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 581.400 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 781.400 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế

Nguyên tắc xác định giá: Căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm mua và theo quy định, giá mua không quá 10.000 đ/CP

Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 21/09/2012

Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,32 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược