SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

BCTC quý III: SFN lợi nhuận tăng gần 34% so với cùng kỳ

Quý III/2012, SFN đạt 1,67 tỷ đồng lợi nhuận nâng lũy kế 9 tháng lên 5,17 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3 đạt 41,4 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm nên lãi gộp đạt 5,23 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1%. Hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể trên tổng doanh thu.

LNST của riêng quý 3 đạt 1,67 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 5,17 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 9 tháng năm 2011.

So với kế hoạch 7,8 tỷ đồng LNTT năm 2012, kết thúc quý 3, SFN đã hoàn thành 88,33%.

Chỉ tiêu

 ĐVT

  Quý 3/2012 

  Quý 3/2011 

Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

 

 

 

Bố trí cơ cấu tài sản

 

 

 

 

Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản

  % 

            40.49

              27.21

 

Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản

  % 

            59.51

              72.79

Bố trí cơ cấu nguồn vốn

 

 

 

 

Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

  % 

            31.35

              39.45

 

Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn

  % 

            68.65

              60.55

Khả năng thanh toán

 

 

 

 

Khả năng thanh toán hiện hành

  Lần 

             3.19

                2.54

 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

  Lần 

             2.16

                2.15

 

Khả năng thanh toán nhanh

  Lần 

             0.09

                0.07

Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu

  % 

             5.39

                3.48

 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

  % 

             4.04

                2.61

Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản

  % 

             3.42

                2.20

 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

  % 

             2.57

                1.65

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu

  % 

             3.74

                2.72


Theo - SFN/TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược