SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

Phân phối lợi nhuận: SFN trả cổ tức bằng tiền 2%

Thời gian thực hiện: 28/09/2012.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2012

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 2% (200 đồng/1 cổ phiếu)

Thời gian thực hiện: 28/09/2012

Địa điểm thực hiện:

+        Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 28/09/2012

+        Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký

b) Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012:

Tỷ lệ thực hiện: 7% (700 đồng/1 cổ phiếu)

Thời gian thực hiện: 28/09/2012

Địa điểm thực hiện:

+        Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 28/09/2012.

+        Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược