SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Chủ tịch HĐQT đã mua 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 5.790 CP (tỷ lệ 0,2%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Văn Thành

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SFN

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 790 CP (tỷ lệ 0,03%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.790 CP (tỷ lệ 0,2%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 06/06/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -64,0 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -31,0 (-100,0%) 2,15,0
HSX477.757,6 +477.741,0 (2.877.957,9%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược