SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: LNST sau kiểm toán tăng 10,33% so với trước

Việc LNST sau kiểm toán tăng chủ yếu là do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm.

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) thông báo kết quả kinh doanh 2011 đã được kiểm toán.

Doanh thu thuần không đổi so với trước kiểm toán, đạt 180,08 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 19,91 tỷ đồng, không đổi so với trước kiểm toán.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhẹ 6 triệu đồng trong khi chi phí tài chính tăng 4 triệu đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 7,22 tỷ đồng, tăng nhẹ so với trước kiểm toán. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm hơn 560 triệu đồng so với trước kiểm toán. Nhờ đó, LNST sau kiểm toán đạt 6,27 tỷ đồng, tăng 10,33% so với trước kiểm toán.


Theo - TTVNKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược