SFN

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (HNX)

SFN: Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 24/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, và trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: 24/03/2012

- Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 - số 85 – 87 Tân Vĩnh, Quận 4, Tp.HCM

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Trả cổ tức bằng tiền  đợt 2 năm 2011:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Thời gian thực hiện: 16/03/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn từ ngày 16/03/2012.

+ Chứng khoán lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 150,90 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,01 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -76,3 (-100,0%) 4,34,1
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,15,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 1,03,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược