SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: SDT - Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 chưa mua được CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1

- Mã chứng khoán: SDT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 589.500 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt được giá kỳ vọng

- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX353.894,5 +353.888,8 (6.208.574,6%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.393,8 (972.138,4%) 4,13,4
HSX8.847,6 +8.827,4 (43.699,9%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX8.847,5 +8.832,1 (57.165,5%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1