SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giao dịch nội bộ: SDT - Kế toán trưởng đã mua 40.000 cổ phiếu

Ông Trần Đình Tú - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (MCK: SDT) đã mua 40.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Tú
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán: SDT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,19%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2013
  • Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2013.
Giao dịch nội bộ: SDT - Kế toán trưởng đã mua 40.000 cổ phiếuSDT

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược