SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Nghị quyết HĐQT: SDT - Năm 2012 lãi 113,8 tỷ đồng, đạt 100% KH

Ngày 29/01/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp lần 1 năm 2013 và thông qua một số nội dung sau:

+ Kết quả thực hiện KHSXKD 2012:

  • Tổng giá trị SXKD : 1.186,074/1.048,4 tỷ đồng, đạt 113% KH năm.
  • Doanh thu: 1.271,76/1.134,11 tỷ đồng, đạt 112% KH năm.
  • Lợi nhuận trước thuế: 113,79/113,41 tỷ đồng, đạt 100% KH năm.
  • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8,95%/10%, đạt 89,5% KH năm.
  • Thu nhập bình quân CBCNV: 8,8/8,58 triệu đồng/tháng, đạt 103% KH năm.

Trong năm 2012 các công trình trọng điểm của Công ty CP Sông Đà 10 (như Công trình thủy điện Hủa Na, thủy điện Lai Châu, thủy điện Đăkrinh) đã đạt được tiến độ thi công theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng tại công trình thủy điện Huội Quảng không đạt được tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra vì đơn vị chủ động giãn tiến độ thi công do Chủ đầu tư không đáp ứng được yêu cầu vốn và đã được chấp thuận.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược