SDT

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Phân phối lợi nhuận: SDT trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 10%

Thời gian thực hiện: 20/03/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDT của CTCP Sông Đà 10 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2012

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu và trả thành 02 đợt, cụ thể như sau:

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 24/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Thời gian thực hiện: 20/03/2013

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, CTCP Sông Đà 10 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/12/2012 đối với đợt 1, từ ngày 20/03/2013 đối với đợt 2. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 112,64 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 84,48 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược