SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

Quyền lợi cổ đông: SDA - 27/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 17/04/2013 đến ngày 26/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 17/04/2013 đến ngày 26/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

          - Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III: 2013-2018;

+ Và một số nội dung khác.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,1 0,0 (0,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -3,8 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -23,4 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược