SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

Công bố thông tin: SDA báo cáo quản trị năm 2012

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SDA) Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SDA) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 05 lần và Ban hành 19 Nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Trong 6 tháng cuối năm 2012 Công ty CP SIMCO không có cổ đông nội bộ nào giao dịch mua bán cổ phiếu.

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược