SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

Giải trình BCTC bán niên: SDA giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

SDA giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán BCTC bán niên 2012.

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (Mã chứng khoán SDA) xin giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại  Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012 . Cụ thể :

1. Về việc cung cấp Báo cáo Tài chính của các Công ty liên kết và Công ty do đơn vị đầu tư góp vốn dài hạn khác cho Công ty kiểm toán tại thời điểm soát xét báo cáo tài chính bán niên năm  2012 đơn vị xin được báo cáo như sau:

-Công ty cổ phần Rượu Việt Nam Thuỵ Điển (công ty liên kết ) do đơn vị này chưa nộp báo cáo cho Công ty , mặc dù đã đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.

-Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn đơn vị mua 210.000 cổ phần tương ứng với số tiền góp vốn để thành lập công ty là 2,1 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,82% vốn điều lệ và chiếm 1,6 % số vốn thực góp (131,6 tỷ đồng) tại thời điểm 31/12/2011.

Công ty Công ty cổ phần Đầu tư PT ĐT và KCN Sông Đà Miền Trung đơn vị mua 50.000 cổ phần tương ứng với số tiền góp vốn để thành lập công ty là 500 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,5 % vốn điều lệ và chiếm 0,54 % số vốn thực góp (91 tỷ đồng) tại thời điểm 31/12/2011. Hiện nay hai đơn vị này đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án và đơn vị tham gia góp vốn với tỷ lệ nhỏ nên theo các văn bản quy định của pháp luật thì đơn vị chưa đủ điều kiện có quyền được xem xét và trích lục báo cáo Tài chính giữa năm và hàng năm (điểm b mục 2 điều 79 Luật doanh nghiệp số 60/2005/ QH11) và chỉ có thể được biết Báo cáo tài chính năm khi đơn vị đó tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

-Còn Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, đơn vị đầu tư góp vốn theo hình thức hợp đồng uỷ thác đầu tư cho Tập đoàn Sông Đà với tổng số vốn tham gia góp là 5,159 tỷ đồng và cũng tương tự như hai Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư PT ĐT và KCN Sông Đà Miền Trung mà đơn vị đã  nêu ở trên cũng không thể có được Báo cáo Tài chính giữa năm và hàng năm theo yêu cầu.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, do vậy Công ty chưa có đủ cơ sở để tính toán lại số liệu trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tại thời điểm 30/6/2012 so với số liệu đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tại thời điểm 31/12/2011.

2.Về tài liệu cung cấp cho kiểm toán để ghi nhận doanh thu của Dự án kết cấu hạ tầng đô thị hai bên đường bao phía tây thị xã Hà Tĩnh : Đơn vị căn cứ vào số tiền đã thu được từ UBND thành phố Hà Tĩnh tạm thanh toán chi phí xây dựng và thanh toán 80% số tiền do hiệu quả đầu tư mang lại mà đơn vị được hưởng theo Hợp đồng đầu tư đã ký với thành phố Hà Tĩnh. Đồng thời giá vốn được xác định tỷ lệ tương ứng  với số tiền đã thu được.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược