SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

SDA trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

CTCP Simco Sông Đà (SDA) vừa tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu: tổng giá trị sản xuất - kinh doanh 495,52 tỷ đồng; tổng doanh thu  238,32 tỷ đồng; LNST đạt 27,59 tỷ đồng; trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Năm 2011, các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty như: đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, xây lắp vẫn được duy trì. LNTT đạt 13,649 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8%.

 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược