SDA

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX)

SDA: Thành viên BKS - đã mua 4.000 CP

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Hồng Ninh - Thành viên BKS CTCP SIMCO Sông Đà - như sau:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Hồng Ninh

 

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

 

Mã chứng khoán: SDA

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.084 CP (tỷ lệ 0,05%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.084 CP (tỷ lệ 0,08%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không thu xếp được tài chính

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 02/03/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 30/03/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 263,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 48,16 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 36,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 3,63,3
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -2,7-1,3
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,315,7
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,55,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược