SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Công bố thông tin: SCL - 28/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: 27/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCL của CTCP Sông Đà Cao Cường như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: 27/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi I, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

          - Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013;

+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và chương trình công tác năm 2013;

+ Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2012 và phương án trả thù lao năm 2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược