SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Công bố thông tin: SCL báo cáo quản trị công ty năm 2012

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2012.

Trong năm 2012, HĐQT tiến hành họp và đã ban hành 03 Nghị quyết liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

01

Số 151/NQ-ĐHĐCĐ

28/04/2012

Nghị quyết của Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2012

02

Số 153/NQ-HĐQT

28/04/2012

Bầu chủ tịch HĐQT

03

Số 208/QĐ-HĐQT

14/06/2012

Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ

Báo cáo quản trị chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược