SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: SCL điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012.

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu CTCP Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán:          SCL

Mệnh giá:          10,000 đồng

Sàn giao dịch:   HNX

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:           20/11/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012

Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX20,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -26,8 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.888,1 (296.295,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX0,0 -33,0 (-100,0%) 2,43,9
HSX88.473,9 +88.443,0 (286.223,3%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược