SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: SCL điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012.

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu CTCP Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán:          SCL

Mệnh giá:          10,000 đồng

Sàn giao dịch:   HNX

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:           20/11/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012

Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược