SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: SCL điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012.

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu CTCP Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán:          SCL

Mệnh giá:          10,000 đồng

Sàn giao dịch:   HNX

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:           20/11/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Ngày thực hiện: từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 05/12/2012

Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược