SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

Báo cáo quản trị: SCL báo cáo quản trị bán niên 2012

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) công bố báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, SCL đã tiến hành họp HĐQT và ra 03 quyết định quan trọng:

Stt

Số Nghị quyết/ Quyết định

Ngày

Nội dung

01

Số 151/NQ-ĐHĐCĐ

28/04/2012

Nghị quyết của Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2012

02

Số 153/NQ-HĐQT

28/04/2012

Bầu chủ tịch HĐQT

03

Số 208/QĐ-HĐQT

14/06/2012

Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

01

Kiều Văn Mát

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

36.000

0.4%

174.400

2%

Mua vào

       
       
       
       

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược