SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: Đặt kế hoạch lãi 12,8 tỷ đồng năm 2012

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011, các chỉ tiêu chính:
-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 73.846.154.718  đồng
-  Lợi nhuận thực hiện: 5.606.268.618  đồng
-  Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 4.260.764.000 đồng
-  Thu nhập bình quân thực hiện: 3,943 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị đầu tư thực hiện: 59.599.710.000 đồng

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012 gồm các chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 140,98 tỷ đồng
-  Lợi nhuận kế toán trước thuế: 12,805 tỷ đồng
-  Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 9,123 tỷ đồng
-  Tỷ lệ lãi chia cổ tức/9 triệu cổ phiếu: 10 % năm.
- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.  
- Giá trị đầu tư thực hiện: 6,12 tỷ đồng.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567