SCL

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (HNX)

SCL: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) thông báo Ngày 28/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu/ 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 28/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Tại Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi I, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012;

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011;

Báo cáo thực hiện phương án phân chia lợi nhuận 2010 và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và chương trình công tác năm 2012;

Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012;

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 465,31 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,43 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 98,21 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,5 (49.053,0%) 6,83,8
UPCOM25,8 +1,3 (5,3%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,3 -0,1 (-1,6%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.894,1 (329.411,7%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) -0,7-4,9
HSX345.047,3 +345.022,4 (1.385.632,1%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược