SCD

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HSX)

Phân phối lợi nhuận: SCD – 25/1 GDKHQ tổ chức đại hội cổ đông thường niên và trả cổ tức

Cổ tức được thanh toán bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15% vào ngày 22/2/2013.

 Ngày 17/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 32/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã CK: SCD) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/01/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/01/2013

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và trả cổtức năm 2012 bằng tiền mặt

2) Nội dung cụ thể:

2.1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013, bầu bổ sung và bầu lại Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

(Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến tổ chức trong tháng 4/2013. Cụ thể về thời gian và địa điểm Tổ chức phát hành sẽ thông báo bằng văn bản đến cổ đông và trên phương tiện đại chúng, website)

2.2) Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/02/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 422,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,13 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 21,85 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.825,1 (39.310,2%) 1,95,6
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 3,21,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược