SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SBT – Điện Gia Lai đã mua trên 4,86 triệu cổ phiếu

Do giá mua không đạt kỳ vọng nên cổ đông này đã không mua hết 7 triệu cổ phiếu như đã đăng ký.

Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Điện Gia Lai

Mã chứng khoán: SBT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 5.480.150 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Thái Văn Chuyện

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.000.000 CP

Số lượng CP đã mua: 4.860.780 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.700.930 CP, tỷ lệ 8,36%

Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 6/12/2012 đến ngày 4/1/2013

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,1 (84.971,7%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.771,2 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX83,6 +7,6 (10,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX35.389,7 +35.363,8 (136.276,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược