SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SBT – Điện Gia Lai đã mua trên 1,43 triệu cổ phiếu

Số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại SBT tăng lên trên 10,7 triệu cổ tương ứng 7,54% vốn điều lệ.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Điện Gia Lai

Mã chứng khoán: SBT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 9.270.740 CP, tỷ lệ 6,53%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thái Văn Chuyện

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Chủ tịch HĐQT

Số lượng CP đã mua: 1.430.190 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.700.930 CP

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/12/2012


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,1 (84.971,7%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.771,2 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX83,6 +7,6 (10,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX35.389,7 +35.363,8 (136.276,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược